Články

OSM DESETILETÍ MODERNÍHO DOMU

Příspěvek mapuje více jak osm desetiletí historie vily Tugendhat. Autor vily manželů Grety a Fritze Tugendhatových (1929–1930), německý architekt Ludwig Mies van der Rohe, žil od roku 1938 v USA a zásadním způsobem ovlivnil vývoj americké architektury 20. století. Dnes je brněnská vila Tugendhat nejautentičtěji zachovanou Miesovou realizací na evropském kontinentě.  Příspěvek seznamuje s jednotlivými etapami stavebních, ale i společenskopolitických dějin …

PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA – STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

V roce 2001 byl zpracován stavebněhistorický průzkum (SHP) brněnské vily Grety a Fritze Tugendhatových. Samostatné kapitoly SHP tvoří uměnovědné a teoretické analýzy našich předních historiků umění a teoretiků architektury a dále zhodnocení vily v kontextu světové moderní architektury a také z hlediska památkové péče s důrazem na výjimečnou autenticitu domu. Vzhledem k mimořádnému významu stavby byl SHP zpracován jako nadstandardní. Za tímto účelem byla sestavena …

VILA TUGENDHAT A BARCELONSKÝ PAVILON

Stať pojednává o dvou realizacích Ludwiga Miese van der Rohe, které sehrály zásadní úlohu v architektově evropské tvorbě před jeho emigrací do U.S.A. v roce 1938. Srovnání vily Tugendhat v Brně a německého pavilonu v Barceloně se pokouší postihnout společné rysy těchto objektů a jejich význam pro vývoj architektury 20. století.  Obě stavby vznikaly mezi lety 1928 a 1930 na vzdálených koncích evropského kontinentu. …

PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA REHABILITACE VILY TUGENDHAT

PROJEKTOVÁ KAMPAŇ Projekční práce pro obnovu stěžejního díla světové moderní architektury, vily Tugendhat v Brně, byly zahájeny na počátku roku 2005. Úplný název projektu, zpracovaného v období leden 2005 až září 2006, je Projekt rehabilitace a restaurování vily Tugendhat. Za tímto účelem bylo vytvořeno sdružení tří architektonických atelierů: OMNIA projekt, ARCHTEAM a RAW. OMNIA projekt disponoval hlavními referencemi v oblasti projektování …

VILA ERNSTA LÖW-BEERA

Bratranec Grety Tugendhatové, Ernst Löw-Beer – bratr sběratele asijského umění Fritze Löw-Beera, si dal v roce 1935 na Kalvodově ulici v Brně-Pisárkách postavit rodinný dům. Jejími autory jsou vídeňští architekti Rudolf Baumfeld a Norbert Schlesinger. Stavba poněkud připomíná svou noblesou, plynulým uspořádáním obytného prostoru a vytříbenými detaily vilu Tugendhat, byť v celkových uměleckých i technických dimenzích její úrovně nedosahuje. Přesto se …

LÖW-BEEROVY VILY VE SVITÁVCE

V letech 1900–1902 byla ve Svitávce (cca 40 km severně od Brna) firmou Moses Löw-Beer vybudována podle anonymního projektu tzv. Velká vila v duchu zámecké secesní stavby s barokními a klasicizujícími prvky. Na dohled od ní, v rozlehlém parku, si dal v roce 1906 otec Grety Tugendhatové, Alfred Löw-Beer, postavit tzv. Malou vilu podle projektu brněnského stavitele Josefa Nebehostenyho. Ve Velké vile …

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY KE STAVEBNÍ HISTORII VILY TUGENDHAT

Po delší době první souhrnné shrnutí dosavadních poznatků o vile Tugendhat z pera českých badatelů. V příspěvku jsou sumarizovány nejpodstatnější momenty ze stavební historie domu, které přinesl stavebněhistorický průzkum v roce 2001 a které byly v následujícím období doplněny novými poznatky, získanými v rámci činnosti SDC-VT. Samostatným a vůbec poprvé publikovaným tématem je obnova a rekonstrukce vily v letech 1981-1985 a s ní spojené nejčastěji diskutované otázky, které …

LÖW-BEEROVA VILA V BRNĚ (FUHRMANNOVA VILA)

V letech 1903–1904 si dal v Brně na Sadové ulici (Parkstrasse), nynější Drobného, postavit brněnský textilní průmyslník Moritz Fuhrmann secesní vilu. Jeho synové prodali dům v roce 1913 továrníkovi Alfredu Löw-Beerovi, otci Grety Tugendhatové. K vile patřil rozsáhlý pozemek, který sahal až k ulici Černopolní. V roce 1929 daroval Alfred Löw-Beer dceři Gretě parcelu při ulici Černopolní ke stavbě rodinného domu. …

GENIUS LOCI SVAHU NAD LUŽÁNECKÝM PARKEM

Na počátku 60. let 19. století vznikla na svazích Černých Polí nad lužáneckým parkem první vilová kolonie v Brně. Je významná nejen z lokálního hlediska, ale představuje jeden z prvních středoevropských takto typologicky definovaných areálů. Vyrostla v prostoru, který skýtá krásnou vyhlídku na město a je vzdálen jen několik minut od centra. Do roku 1863 zde navrhl a realizoval stavitel Josef Arnold, patrně podle …

VILA TUGENDHAT V LETECH 1940–1950

Po vypuknutí druhé světové války byla vila Tugendhat konfiskována německou státní tajnou policií a od ledna 1942 se stala majetkem Německé říše. Historie domu od října 1939, kdy jej zabralo gestapo, až do počátku 50. let, byla velmi nejasná, neboť chyběly jakékoli písemné doklady. Majetkoprávní i stavební situace domu v letech 1940–1950 je podrobně popsána v obsáhlém příspěvku Zdeňka a Lenky …

VNITŘNÍ OMÍTKY A VÝMALBY

Příspěvek je věnován úpravám vnitřních omítek a výmalbám ve vile Tugendhat. Informuje stručně o technologii a materiálech v této oblasti restaurování stavby. Článek ke stažení zde.  Pavlína Klazarová, Vila Tugendhat otevřena po obnově a restauraci, SPEKTRA (nátěrové hmoty, zateplovací a fasádní systémy), roč. 12, č. 4, 2012, s. 24–26.

VILA TUGENDHAT V PRŮBĚHU PAMÁTKOVÉ OBNOVY

V roce 2005 vzniklo ve vile Tugendhat (od r. 1994 v operativní správě Muzea města Brna) Studijní a dokumentační centrum (SDC-VT). Od roku 2009 zpracovává SDC-VT formou digitalizované databáze „Sběrný dokumentační projekt“ archivních i soudobých plánových, fotografických, filmových a fonetických materiálů. Součástí projektu bylo vytvoření nových webových stránek v českém a anglickém jazyce, které se pravidelně doplňují, rozšiřují a aktualizují (www.tugendhat.eu). Mezi …

VILA TUGENDHAT JAKO BADATELSKÉ CENTRUM

Shrnutí nejnovějších poznatků o vile Tugendhat, přednesených na mezinárodním sympoziu MATERIALITY. Sympozium, které se konalo na brněnském výstavišti ve dnech 27.–29. dubna 2006, bylo zaměřeno na průzkumy a péči o zachování povrchových ploch staveb klasické moderny. Vile Tugendhat byl věnován blok samostatných přednášek. Text vychází z obsáhlé studie uveřejněné v časopise Průzkumy památek a je doplněn obrazovou přílohou, kterou tvoří doposud nepublikované …

FRITZ LÖW-BEER JAKO SBĚRATEL ASIJSKÉHO UMĚNÍ

Fritz Löw-Beer (1906–1976) byl bratranec Grety Tugendhatové. Od konce dvacátých let 20. století se věnoval sběratelství východoasijského umění. Postupem času se stal jedním z předních znalců v této oblasti umění a jeho sbírka dosáhla světové úrovně a věhlasu. Převážná část této sbírky je uložena v Linden Muzeu ve Stuttgartu, které ke stému výročí narození Fritze Löw-Beera uspořádalo výstavu „Ve znamení draka …

FASÁDA IKONY

Vila Tugendhat je „ikonou“ moderní architektury, dílo architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Protože byla dokončena již před osmdesáti lety, je zároveň i památkou a jako památka má už také něco „nažito“. Ostatně ikonou se nestala hned – i když diskuze se kolem ní otevřely bezprostředně po dokončení. Tou se stala až později, až si lidé všimli, že slouží …

CO NÁM ZBYLO Z GÉNIA

Ve dnech 25. – 27. října 2011 proběhla v německých Cáchách mezioborová konference „Mies Neu Denken – Rethinking Mies.” Setkání se uskutečnilo u příležitosti 125. výročí narození Ludwiga Miese van der Rohe (1886–1969) v jeho rodném městě. Cílem diskuse odborníků z teorie a praxe bylo hledání „genetického kódu“ architektova odkazu, který dodnes figuruje v architektonické tvorbě. Dialogem teorie a praxe tak bylo dosaženo cenných …

ARNOLDOVA VILA A PRVNÍ VILOVÁ KOLONIE NAD LUŽÁNKAMI

Vila stavitele Josefa Arnolda na ulici Drobného 26 byla druhou stavbou, realizovanou v rámci nejstarší brněnské vilové kolonie nad Lužánkami. Zároveň byla prvním objektem z trojice vil situovaných v hloubi dlouhých parcel mezi ulicemi Drobného a Černopolní.  Význam někdejší Arnoldovy vily spočívá zejména v urbanistických souvislostech. Dobou svého vzniku (1862) reprezentuje prvotní zástavbu na svazích Černých Polí. Rovněž úroveň architektury …

SÍDLIŠTĚ WEISSENHOF – KOLONIE NOVÝ DŮM. INSPIRACE I PRO VILU TUGENDHAT?

V roce 1927 uspořádal německý Werkbund (Svaz německého díla umělců) velkoryse koncipovanou výstavu, která prezentovala pod programatickým názvem „Byt“ představy o výstavbě individuálního a kolektivního bydlení ve 20. století. Své návrhy zde realizovalo 17 architektů reprezentujících evropskou avantgardu. Autorem plánu zástavby sídliště a největšího obytného bloku byl Ludwig Mies van der Rohe.  Greta Tugendhatová v roce 1969 v rodném Brně mj. vzpomněla, …

RODINNÝ DŮM GRETY A FRITZE TUGENDHATOVÝCH V BRNĚ

V letech 1929–1930 si dali manželé Greta a Fritz Tugendhatovi postavit v Brně rodinný dům podle projektu Ludwiga Miese van der Rohe. Dům proslul jako jedna z nevýznamnějších vilových staveb na světě, a to ve smyslu konstrukčního systému, prostorového uspořádání, interiérového vybavení, technického zázemí a celkového začlenění stavby do přírodního rámce. Toto unikátní umělecké dílo prošlo za osm desetiletí od …

PODLAHOVÁ KRYTINA DLW

K autentickým fragmentům objeveným při obnově a restauraci vily Tugendhat v letech 2010–2012 patřily mj. zbytky původní podlahové krytiny Deutsche Linoleum Werke (DLW). Po odstranění PVC položeného v hlavním obytném prostoru a v pokojích ložnicového patra při obnově vily v 80. letech byl objeven také tzv. Sorelův cement, patentovaný v roce 1927. Na základě složení jej lze charakterizovat jako xylolit. V hlavním obytném prostoru byl v 80. letech nahrazen betonovou mazaninou …

ARCHITEKT FRANTIŠEK KALIVODA A „KAUZA“ VILA TUGENDHAT

První snahy o obnovu a důstojné kulturní využití jedné z nejslavnějších vilových staveb se datují od počátku 60. let minulého století. Iniciátorem a hybatelem veškerého dění byl brněnský architekt František Kalivoda, který také navázal osobní kontakty s Gretou Tugendhatovou. Ta pak v listopadu 1967 poprvé od roku 1938 navštívila Brno a svůj dům. V rámci výstavy díla Ludwiga Miese van der Rohe v brněnském Domě …