Návštěvní řád

velikost textu A A původní

 

 

 

Návštěvní řád platný do 31. prosince 2019 ke stažení zde.

Návštěvní řád platný od 1. ledna 2020 ke stažení zde.

Podmínky pro storno vstupenky ke stažení zde.

 

 

Muzeum města Brna

Směrnice ředitele č. 6/2012

NKP VILA TUGENDHAT

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

Národní kulturní památka vila Tugendhat, památka zapsaná na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, je ve správě Muzea města Brna, příspěvkové organizace, zřizované statutárním městem Brnem. Organizačně je začleněna jako Samostatné oddělení NKP vila Tugendhat. Vedoucí tohoto oddělení nese označení „ředitel vily Tugendhat“. Je řízen přímo ředitelem muzea. Ředitel vily Tugendhat zajišťuje odbornou činnost Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, návštěvnický provoz objektu a jeho správu.

II. Otevírací doba

Vila Tugendhat je otevřena pro návštěvníky celoročně, denně kromě pondělí, včetně státních svátků, s výjimkou předem oznámených zavíracích dnů, v době od 10.00 do 18.00 hodin. Prohlídky začínají v 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00 a 17.00 hodin. Pokladna je otevřena do 17.30 hodin. Návštěvní dny a hodiny mohou být podle provozních podmínek upraveny.

III. Prohlídkové okruhy a vstupné

Vila Tugendhat nabízí návštěvníkům 2 typy interiérových prohlídek a separátní vstup na zahradu. 

 1. I. okruh ZÁKLADNÍ (obytné prostory vily, zahrada)
  3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro (horní terasa, vstupní hala, rodičovská sekce, dětská sekce)
  2. nadzemní podlaží – hlavní obytný prostor, přípravna, kuchyň
  zahrada
  délka: cca 60 minut
  vstupné: plné 300,- Kč, snížené (žáci, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P) 180,- Kč, rodinné (2 dospělí a 1 – 2 děti do 15 let) 690,- Kč 

  II. okruh ROZŠÍŘENÝ
   (obytné prostory vily, technické zázemí, zahrada)
  3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro (horní terasa, vstupní hala, rodičovská sekce, dětská sekce)
  2. nadzemní podlaží – hlavní obytný prostor, přípravna, kuchyň
  1. nadzemní podlaží – tzv. technické patro (strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro elektrické spouštění oken, prádelna, fotokomora, trezor na kožichy)
  zahrada
  délka: cca 90 minut
  vstupné: plné 350,- Kč, snížené (žáci, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P) 210,- Kč, rodinné (2 dospělí a 1 – 2 děti do 15 let) 805,- Kč 

  III. okruh ZAHRADA
   (prohlídka zahrady je součástí I. a II. okruhu)
  V otevírací dny lze v případě vhodných povětrnostních podmínek zakoupit časově neomezenou vstupenku do zahrady v ceně 50,- Kč.
  Prohlídka zahrady je bez průvodce. 

2. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno platným cenovým výměrem vydaným Muzeem města Brna.
Výměr je k nahlédnutí u pokladny a u ředitele vily Tugendhat. Úhradu vstupného lze provést v hotovosti či platební kartou na pokladně objektu nebo prostřednictvím internetové aplikace on line rezervačního systému při dodržení Smluvních obchodních podmínek Muzea města Brna zveřejněných v internetové aplikaci.

3. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a řídit se pokyny zaměstnanců objektu, případně dalších zaměstnanců Muzea města Brna.

4. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

6. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.

7. Vstupné za dítě do 6 let věku se neplatí. Nárok na bezplatný vstup dítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).

IV. Prohlídka objektu

1. Prohlídky se konají zásadně s průvodcem. Průvodcovský výklad je zahrnut v ceně vstupného. V jedné prohlídkové skupině smí být z kapacitních a bezpečnostních důvodů maximálně 15 osob, výjimku může v odůvodněných případech udělit pouze ředitel vily Tugendhat nebo ředitel Muzea města Brna.

2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

3. Návštěvníkům je v objektu povolen pohyb pouze v prostoru určeném pro veřejnost. Vstup mimo prostory určené pro veřejnost je zakázán a Muzeum města Brna neodpovídá za žádné škody vzniklé porušením tohoto zákazu. Prostory, do nichž je veřejnosti vstup zakázán, jsou označeny. 

4. Návštěvníci jsou před zahájením prohlídky průvodcem seznámeni se zásadami bezpečného pohybu v objektu i v přilehlé zahradě a jsou povinni se jimi řídit, dbát vyznačených informací na bezpečnostním značení, na riziko pádu, zakopnutí, naražení (tj. na snížené a zúžené průchozí profily, nerovnosti na podlaze, skleněné plochy apod.).

5. Z důvodů bezpečnosti je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů. 

V. Jiné užívání prostor objektu

Jakékoli jiné využívání prostor objektu se uskutečňuje výhradně na základě povolení ředitele Muzea města Brna.

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek 

1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu objektu chovat s důstojností odpovídající historickému a kulturnímu významu vily Tugendhat, s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.

2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců objektu případně dalších zaměstnanců Muzea města Brna. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, jeho zařízení a vybavení bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných omamných látek a osobám v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu, nebo osobám se silně asociálním chováním, nebude přístup do objektu umožněn.

4. Návštěvníci nesmí vstupovat do interiéru se zavazadly, deštníky, taškami a živými zvířaty. K odložení věcí jsou k dispozici uzamykatelné skříňky.

5. Do interiéru není dovolen vstup v obuvi s jehlovými podpatky.

6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho zařízení a vybavení, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn a povrchů, vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli jinak poškozovat;

b) usedat do sedacího mobiliáře;

c) manipulovat s ovládacími prvky oken, žaluzií, zařizovacích předmětů a dalšího technického vybavení objektu;  

d) opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny, rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy apod.) výklad průvodce nebo ztěžovat ostatním návštěvníkům prohlídku; 

e) v celém areálu objektu manipulovat s otevřeným ohněm;

f) kouřit, jíst, pít a žvýkat žvýkačky celém areálu objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.;

g) trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, odhazovat odpadky;

h) do areálu objektu vjíždět vozidly a jízdními koly, do interiéru dětskými kočárky;vjezd vozíky pro tělesně postižné do interiéru je povolen. 

Nedodržování těchto zákazů může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.

7. V okamžiku zjištění ztráty či poškození zařízení a vybavení objektu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu v jeho prostorách nacházejí, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

VII. Fotografování a filmování

1. Fotografování a filmování (včetně mobilními telefony) pro soukromé účely je povoleno bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení (světlo, zdroj) po úhradě poplatku 300,- Kč. Za soukromé účely se nepovažuje užití fotografií k účelům komerčním, studijním, kulturním, vědeckým, propagačním apod.

2. Fotografování a filmování pro jiné než soukromé účely je možné pouze na základě předchozí písemné žádosti a se souhlasem ředitele Muzea města Brna. 

3. Použití jakékoli fotografie nebo filmového materiálu bez povolení bude řešeno právní cestou.

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Přání, stížnosti, připomínky a pochvaly mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy návštěv, která je k dispozici u ředitele vily Tugendhat, nebo se písemnou formou obrátit na Muzeum města Brna.

2. Odpovědnost Muzea města Brna za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

3. Muzeum města Brna nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu. 

4. Náhrada škody vzniklé na zařízení a vybavení objektunebo dalším majetku Muzea města Brna bude vymáhána na osobě, která škodu způsobila. 

5. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit pouze ředitel Muzea města Brna. 

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 6. 3. 2012. 

Všem návštěvníkům vily Tugendhat děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.

V Brně dne 1. 3. 2012

 

PhDr. Pavel Ciprian
ředitel Muzea města Brna

 

Podmínky pro STORNO vstupenky

Změnit termín rezervace u zakoupených vstupenek (na pokladně či přes webové stránky) NENÍ MOŽNÉ. U rezervovaných vstupenek (emailem či telefonicky) lze termíny rezervací měnit.

Zakoupenou vstupenku na Vaši písemnou žádost stornujeme. Storno je možné nejpozději 5 dní před termínem prohlídky. Vstupenky zakoupené více než 6 kalendářních měsíců před termínem prohlídky nelze stornovat.

 

STORNOVÁNÍ VSTUPENKY

Z naší strany (Muzeum města Brna, příspěvková organizace):

– zakoupenou rezervaci/e-vstupenku stornujeme

– zažádáme gopay o navrácení částky na Váš účet, kde storno činí 15 Kč (které jsou odečteny z celkově uhrazené částky)

Z Vaší strany:

– částka snížená o storno poplatek 15 Kč Vám bude vrácena na účet do pěti pracovních dnů

– pokud máte zájem o jiný volný termín, je nezbytné si e-vstupenku/rezervaci na požadovaný zakoupit znova
– pokud chcete zrušit nebo změnit termín již provedené rezervace, která však nebyla zaplacena, je nutno tak učinit nejpozději den předem, a to pouze telefonicky na tel. +420 515 511 015

Jiná varianta v tuto chvíli není z organizačních důvodů možná.